Poslání senátu

Akademický senát Fakulty podnikohospodářské je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V Akademickém senátu jsou zastoupeni zástupci vyučujících, studentů doktorského studia a studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Senát fakulty

  1. na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  2. na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu VŠ
  3. schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  6. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  8. na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem VŠE, po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména

  1. k návrhům studijních programů a oborů uskutečňovaných na fakultě,
  2. k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany