Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Akademický senát Fakulty podnikohospodářské je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V Akademickém senátu jsou zastoupeni zástupci vyučujících, studentů doktorského studia a studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 401

Pravomoci senátu

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu VŠE,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem VŠE po projednání ve vědecké radě fakulty,
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  • vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.