Volby do AS FPH a AS VŠE na funkční období 2024 – 2027

Předseda akademického senátu Fakulty podnikohospodářské VŠE vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, a podle čl. 3 odst. 1 Volebního řádu AS FPH (VŘ AS FPH) řádné volby na funkční období 29. 4. 2024 – 28. 4. 2027.

Termín voleb do AS FPH je stanoven na 27. 3. 2024 od 9:00 do 17:00 hodin online formou ve volební aplikaci v rámci Integrovaného studijního informačního systému VŠE (InSIS). Datum a čas konání voleb do AS VŠE bude dle čl. 3 odst. 2 Volebního řádu AS VŠE stanoven předsednictvem AS VŠE.

Volby do AS FPH probíhají podle čl. 1 odst. 3 VŘ AS FPH ve dvou volebních obvodech:

  • Ve volebním obvodu akademických pracovníků bude zvoleno 11 členů AS FPH;
  • Ve volebním obvodu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů bude zvoleno 6 členů AS FPH.

Pro technické zajištění voleb do AS FPH zřizuje AS FPH dle čl. 4 VŘ AS FPH volební komisi v následujícím složení. Dle čl. 4 Volebního řádu AS VŠE zřizuje AS FPH dále dílčí volební komisi pro volby do AS VŠE na funkční období 2024-2027, a to ve stejném složení.

  • Předseda: Ing. Michal Mervart, Ph.D.
  • Místopředseda: doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.
  • Členové: Petra Štamfestová, Ph.D.

Přihláška kandidáta do voleb do AS FPH musí být podepsána a musí obsahovat jméno kandidáta (s tituly). U kandidátů z řad akademických pracovníků musí návrh obsahovat též název katedry, kterou kandidát reprezentuje. Nezávazný vzor přihlášky je k dispozici na internetových stránkách AS FPH.

Přihláška kandidáta do voleb do AS VŠE na Fakultě podnikohospodářské VŠE musí být podepsána a musí obsahovat jméno kandidáta (s tituly). Nezávazný vzor přihlášky je k dispozici na internetových stránkách AS FPH.

Přihlášky do voleb do AS FPH i AS VŠE na funkční období 2024-2027 je třeba doručit v písemné formě do 13. 3. 2024. Za takové doručení je považováno osobní doručení přihlášky předsedovi volební komise nebo podání přihlášky přes podatelnu VŠE v zalepené obálce označené textem „Volby do AS FPH“ nebo „Volby do AS VŠE“ a adresované na jméno předsedy volební komise.

Adresa pro podávání stížností: univerzitní e-mailová adresa předsedy volební komise.

AS FPH dále v souladu s čl. 3 odst. 2 VŘ AS FPH stanoví následující pravidla předvolební kampaně:

  • Kandidát na člena AS FPH má právo uskutečňovat svoji předvolební kampaň ode dne zveřejnění tohoto usnesení (včetně) až do dne konání voleb ve volebním obvodu, v němž kandiduje (včetně).
  • Kandidát na člena AS FPH má právo v prostorách areálu VŠE uskutečňovat svoji předvolební kampaň pouze osobně či prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu, a to při dodržení obecně závazných právních předpisů, jakož i vnitřních a dalších předpisů VŠE, včetně Etického kodexu VŠE.
  • Předvolební kampaň nesmí narušit či jinak omezit výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost na VŠE.
  • Zneužívání informačního systému VŠE (InSIS, MS Teams, Moodle, MS Outlook a podobně), zejména zasílání hromadných zpráv za účelem manipulace a zasílání výzev k podpoře konkrétních kandidátů během voleb, je přísně zakázáno.